Taiko no Tatsujin Wiki
Advertisement
Taiko no Tatsujin Wiki


Neko and Shaxy (Japanese: ネコと杓子, Neko to Shakushi) are the recurring characters in the Taiko no Tatsujin series.

Advertisement